Leasing dla istniejących i nowych firm

0

Nowe firmy czy też te istniejące, pierwszą rzeczą, którą robią jest zakup sprzętu komputerowego czy samochodów firmowych. Skąd wziąć na to pieniądze, jakie źródło finansowania wybrać? Prezesi wielu firm wybierają właśnie leasing jako źródło finansowania. Z tego względu firmy zajmujące się leasingiem chętnie go udzielają, lecz z pewnym ograniczeniem. A więc, co musi spełnić nowa czy istniejąca firma, aby uzyskać takie źródło finansowania? Co może taka firma leasingować?

Nacoleasing

Firmyteistniejąceczynowopowstałezastanawiająsię,comogąwziąćwleasing,abyotrzymaćtoźródłofinansowania.Możnawsumiewyleasingowaćwszystko,przedewszystkimprzedmiotypowszechnieużywanewżyciucodziennym,czyużywanenarynkuzbytu.Najwięcejinajczęściejdofinansowańleasingowychfirmydostająnasamochody,sprzętkomputerowy.

Jakiewarunkinależyspełnić

Dobrze,firmystareinowewiedząjużcomogąwziąćwleasing,acozwarunkamijakiemusząspełnić,byjeotrzymać?Najlepiejjest,abytakimprzedmiotemleasingowymbyłsamochód,gorzejjestzesprzętemkomputerowym.Jeżelichodzioratyleasingowe,toimtaratajestwyższa, tym lepiej, ponieważonagłówniewprzypadkusamochodudecydujeosukcesieotrzymania.Wprzypadkuinnychprzedmiotówdoleasingu,ważne jest,abyfirmabyłazdoświadczeniem(gorzejmająfirmynowopowstałe).Doświadczeniemajednakzatemogromneznaczenie.

Ważnedlafirmudzielającychleasingujestto,abydanafirmaposiadałajakiśmajątek,awprzypadkufirmzoowymaganejestdodatkowoporęczenieprzezreprezentantówfirmy.Dlanowejfirmymożetobyćzkoleipewnegorodzajuzabezpieczenie,np.zastawnaprywatnysamochód.Mogąrównieżpojawićsięlistyintencyjne,któreprzeztakiefirmymilewidziane.

Nowopowstałafirma,inaczejniżwprzypadkujużistniejącej,szansenaleasingmaleją,jeślifirmaniezaczęłaobracaćpewnymkapitałem,chybażemakontraktnaodbiórusługitowarów.Konkretnybiznesplan,np.jakieśwyliczeniamająrównieżznaczenie,przyspieszająproceduryleasingowe.

Leasingzaporęczeniem

Jeżelinowopowstałafirmastarałasięoleasing,alegonieotrzymała,tomożenadalsięoniegostarać,jeśliznajdzieporęczycielaleasingu. Takim poręczycielem powinien być ktoś z historią swojej działalności, bo taka osoba jest bardziej wiarygodna niż początkująca osoba. Osoba taka podpisuje się na wekslu i w razie opóźnień w spłacie rat, pokrywa zaległości.

Zatemmożnaśmiałopowiedzieć, iżfirmompoczątkującymłatwiejotrzymaćleasingnasamochodyniżsprzętkomputerowy. Jeżelifirmazostajezawieszonanaokreskilkulat, apotemdziałalnośćzostajewznowiona,toleasingnadalobowiązuje.Więcnależysiębardzopoważniezastanowić,czyzawieszeniesięopłaca.

Udostępnij.

Zostaw komentarz